Чи потрiбен аграрiям ринок землi?


I сподiвання, Що навiть купивши землю, Яка зараз знаходится в орендi, їх поведiнка негайно змiніться, є Марні. Важливим iнструментом є наявнiсть ефективного жорсткого контролю з боку держави.Повиннi застосовуватися максимально жорсткi санкцiї за Порушення сiвозмiні, забруднення угiдь чи їх невикористаних.

Однiєю з найбiльш важливими i в тій же година найбiльш контроверсiйніх реформ, Яку намагається провести чинна влада на чолi з Вiктор Януковичем, є реформа земельних вiдносин.

Iдея Впровадження вiльного Ринку землi віклікає палкi діскусiї в суспiльствi. Причому, Як Прихильники, так i противники цього НЕ вірiзняються в емоцiйніх епiтетах на адресу один одного.

Противники вiльного обiгу сiльськогосподарськіх земель взагалi роблять апокалiптічнi прогнозування для майбутнього української Нації, ЯКЩО цi намiрі Будуть реалiзованi.Альо емоцiйнiсть діскусiї, на жаль, не пiдкрiплюються віваженімі аргументами, з поясненнями Як Переваги, так i ризикiв, якi вінікатімуть в наслiдок такого рiшення.

Автор, в свою черга, є Прихильники Впровадження вiльного Ринку землi. Альо при цьому доцiльнiсть цього Кроку Саме зараз віклікає великi сумнiві.

Реформа вiдносин в аграрному секторi, Як i будь-яка реформа, потребує чiткого визначення мети, цiлей, завдань, послiдовностi та iнструментарiю для їх реалiзацiї.При цьому проголошенi мета та цiлi реформи мают вiдповiдаті справжнiй метi та цiлям.

В Українi Це має Особливе значення, адже Офіційному проголошенiДобрi намiрі доволi часто не спiввiдносяться iз завданнями та iнструментарiєм, Який вікорістовується для проведення ціх реформ.Це дає пiдставі вважаті, Що справжнi цiлi вiдмiннi вiд проголошеніх для суспiльства.

Реформи обов `язково потребують аргументованості роз` яснення.ЯКЩО смороду НЕ зрозумiлi та не спріймаються суспiльством, то їх доволi Важко реалiзуваті.

Альо з усiм ЦІМ у чінної власти iснують проблеми. ПроголошенiМета i цiлi реформ віклікають великi сумнiві в їх справжностi, а обгрунтування в бiльшостi випадкiв залішає бажаті кращих.

Мета та цiлi реформ в аграрному секторi

Метою мала бі буті розбудова Такої системи стосункiв в аграрному секторi, якi забезпечать йоСталий розвиток, формування в якостi одного з Провідна у вiтчізнянiй економiцi, гарантування продуктової безопасности України, збереження значної частинСелянства в якостi власнікiв та віробнікiв аграрної продукцiї на своїй землi.

Останнє особливо Важливе, бо селяни в якостi власнікiв сiльськогосподарськіх земель та віробнікiв агропродукцiї є тім середовищі, де формується НАЦІОНАЛЬНИЙ iдентічнiсть будь-якої Країни.

Цiлямі реформи можна Було бі вважаті: Залучення iнвестіцiй та дешевих банкiвськіх кредітiв в сiльське господарство i вiдповiдно використання сiльськогосподарськіх земель в якостi змусив пiд них.

Цiллю Може стати забезпечення внутрiшнього Ринку продовольство та сiльськогосподарською сировина вiтчізняніх товаровіробнікiв; задоволенняПоточних потреб i формування достатнiх стратегiчніх запасiв продовольства в державi; пiдвищення конкурентоздатностi сiльськогосподарської продукцiї вiтчізняногоВиробництва на внутрiшнього та зовнiшнiх ринках та становлення українського АПК Як одного з Провідна та надiйніх постачальнікiв продовольства, особливоЕкологiчно чистого, на свiтовi ринка.

Така реформа Може Допомогти вірiшіті соцiальнi Проблеми селищ та залучіті молодь для роботи в аграрному секторi, iнтегруваті продукцiю українськогоСiльського господарства до свiтового продовольчо Ринку та Забезпечити аграрного виробництва кадрами та науковим потенцiалом.

Нарештi, Це ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО середовища, ефективне використання сiльськогосподарськіх земель та Збереження i пiдвищення їх родючостi.

Чи не розпорошуючі Увага на всi аспекти необхiдно реформ в аграрному секторi Варто розiбратісь, в якiй мiрi Саме вiльній ринок землi є тім Першим обов `язковимКроком, без Якого досягнення віщевказаніх цiлей є неможливим.

Очевидно, Що перше питання, Яке вінікає пiсля заяв урядовцiв, чи є вiльній обiг землi однiєю з цiлей реформ, Що планується проводитись чинноюВолодію, чи все ж таки Лише iнструментом для досягнення певне цiлей та мети?

Зрозумiло, ЯКЩО Це для власти самодостатня цiль, тодi всi РозмовиСтають не потрiбнімі.В цьому випадка залішається Лише прийти до логiчного висновка, Що є справжнім Метою актівностi можновладцiв в аграрному секторi.

Варто розiбратіся,В якiй мiрi є віправданімі очiкування, Що вiльній обiг сiльськогосподарськіх земель сам по собi прізведе до Залучення значних iнвестіцiй та надасть можливiстьАграрному пiдпріємствам та фермерам отрімуваті Бiльше кредітiв та на бiльш вігiдніх умів, а кож дозволити сформуваті ефективних власнікiв в аграрномуСекторi.

Iнвестіцiї в аграрний сектор зростають i без вiльного Ринку землi

Останнi декiлька рокiв можна спостерiгаті велику зацiкавленiсть українського Бiзнес до iнвестування в аграрний сектор.Останнi Українськi мультімiльйонері та навiть мiльярдері з `явилися Саме в аграрному секторi.

Альо в цьому випадка мова Йде про велічезнi аграрнi холдинги, Коженов з якіх Вже зараз контролює сотнi тисяч гектарiв угiдь.I кошти, якi смороду iнвестують в аграрний Бiзнес, зараз Вже обчислюють сотнями мiльйонiв доларiв.

Причому зрозумiло, Що для них введення вiльногоОбiгу земель з встановленим максимальним Обмеження в 2100 гектарiв, Яким Може володiті одна фiзічна особа, особливо Додатковий можливостей НЕ створює.

Все одне основне Частину земель потрiбно буде брати в оренду. Тобто Власники ціх аграрних холдінгiв можут скупіті на собі, своїх близьким таНавiть пiдставніх осiб Дуже незначну Частину вiд того обсягах с / г земель, якi Вже зараз знаходяться у них в орендi.

Отже для тих компанiя, в якіх в орендi Вже зараз знаходится вiд декiлькох десяткiв до декiлькох сотень тисяч гектарiв землi, наявнiсть чи вiдсутнiстьЇх вiльного обiгу НЕ впліне на тi iнвестіцiї, якi смороду Вже зараз здiйснюють i надалi здiйснюватімуть в Свiй аграрний Бiзнес.

У типового агро виробника в обробцi знаходится вiд двох до двадцяти тисяч гектарiв земель. Теоретично можна пріпускаті, Що для них є актуальнимКупiвля сiльськогосподарськіх земель, i їх Власники бажатімуть iнвестуватімуть сюди Свої кошти.

Але, по-перше, смороду Вже зараз обробляють тісячi гектарiв земельних угiдь, i вікуповуваті її їм в бiльшостi випадкiв НЕ має сенсу. ДодатковаСкупка земель окрiм значних фiнансова та органiзацiйніх зусіль, вiдволiкатіме кошти вiд необхiдно iнвестіцiй в сiльгосптехнiку, в Сховище ТОЩО.

Єдина принципова вiдмiннiсть оренда вiд власностi землi для таких компанiя полягає в сподiваннях убезпечіті собі вiд рейдерського захоплення.А ОСТАННI два роки в рiзних регiонах можна спостерiгаті непоодінокi намагання вiдiбраті у тих чи iнших агровіробнікiв тi землi, Що знаходяться в орендi.

Причому зрозумiло, Що з такими спроба стікаються НЕ великi агрохолдінгiв, а саме малi та середнi сiльгоспвіробнікі, якi НЕ настiлькі фiнансова могутнi, щобі захістіті собі в тих чи iнших "владніх кабiнетах".

I третьою потенцiйною категорiєю, Що бажатіме iнвестуваті власнi кошти в купiвлю с / г земель, можна вважаті фермерiв, у якіх в обробцi знаходится вiд декiлькох десяткiв до максимум двох тисяч гектарiв сiльськогосподарськіх угiдь.

Альо на сьогоднi Це в Українi найбiльш третірувана та незахіщена категорiя аграрiїв. I в бiльшостi випадкiв у них Немає коштiв для iнвестування їх в скупку навiть двох-трьох сотень гектарiв.До того ж смороду зiштовхнуться з чисельними ризиків навiть пiсля придбання земель.

Чи отрімають аграрiї Бiльше кредітiв?

Ще один стереотип полягає в тому, Що вiльній обiг землi спріяє Кредитування аграрiїв.

Великi агрохолдинги можна одразу Вилучити з перелiку тих, хто бажатіме Отримати кредит, вiддаючі землю в заставу. Необхiднi їм для ведення власногоБiзнес оборотнi кошти абсолютно незрiвняннi з Тімі, якi смороду зможуть Отримати пiд заставу землi.

Що стосується середнiх та малих агровіробнікiв, то для них кредити пiд заставу землi начебто можут буті бiльш актуальними. Альо i в цьому випадка не все так просто.

Як i в будь-якому бiзнесi, аграрiї потребують короткостроковi кредити - до року - для поповнення оборотних коштiв та довгостроковi iнвестіцiйнiКредити - до п `яти-семи рокiв - для закупiвлi Технiка та обладнання, Материнський поголiв` я Великої рогатої худоби та свиней, будiвництва об `єктiв, ЩоЗадiянi в аграрному віробніцтвi.

Альо надаваті землi в заставу пiд короткостроковi кредити аграрiям невігiдно, так само Як i комерцiйнім банкам через вісокi витрати на оформлення змусив землi.

Враховуючи Це, пiд, так звані, "оборотку" землю не заставлятімуть. Крiм того процедура та реалiзацiя заставленої землi теж потребуватімуть суттєвіх витрат для банку.Отже на практіцi кредітнi ризиків по короткостроковім кредитами навiть пiсля введення у вiльній обiг с / г земель покріватімуться в перше Черга за рахунокЗмусив майбутнього врожаю та наявного в Сховище аграрної продукцiї, а кож iнших актівiв позичальника.

Тобто так, Як це робіться сьогоднi. Насправдi значная Частина ризикiв за короткостроковімі кредитами для аграрiїв, Як i всюди в розвинутих країнах, мала бі покріватісь за рахунок страхування сiльськогосподарської дiяльностi.

Альо Це можлива Лише за умови грамотної та ефектівної ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ. Поки Що, на жаль, в цьому напрямком українською державою зроблено катастрофiчно мало.

ЯКЩО Говорити про довгостроковi кредити, то дiйсно застава землi могла бі буті ефективних iнструментом покриття банкiвськіх ризикiв, но i вЦьому випадка iснуюча практика показує, Що для малих та середнiх аграрних пiдпріємств вігiднiше купуваті аграрно Технiка та обладнання за схемами лiзінгуЧи змусив самої цiєї Технiка та обладнання.

Що стосується придбання поголiв `я Великої рогатої худоби та свиноматок, то i в цьому випадка ефектівнiше дiятіме система Кредитування пiд заставуКупленого поголiв `я з одночаснім страхування, Яке убезпечуватіме компенсацiю збіткiв в разi йо загібелi.

Крiм того обсягах тих земель, Що знаходітіметься у власностi малих та навiть середнiх агровіробнікiв, буде не настiлькі значним, щобі розраховуваті на суттєвi кредітнi кошти.

Враховуючи, Що в кредит можна буде взяти в кращу випадка Лише половину суми вiд рінкової вартостi заставленого майна, Може з `ясувати, ЩоПитання про довгостроковi iнвестіцiйнi кредити пiд заставу землi для таких агровіробнікiв носітіме скорiше теоретичних характер.

Це не означає, Що можна взагалi заперечуваті можливiсть та доцiльнiсть запровадження змусив землi для банкiвського кредиту, но i переоцiнюватіЇхню роль, Як iнструменту Вкра необхiдно для значного зростання обсягiв Кредитування навряд чи Варта.

Чи з `являтися ефектівнi Власники?

Ще одним доволi Вагом аргументом Впровадження вiльного Ринку землi є сподiвання, Що це дозволитиФормування ефективних власнікiв, якi дбатімуть про свою землю, зберiгатімуть та пiдвіщуватімуть її родючiсть.

З точки зору теорiї, Це абсолютно справедливо припущена.

Альо у великих аграрних компанiя бiльшiсть земель, якi смороду обробляють, знаходяться в орендi.Отже для них питання власностi на с / г землi, Як аргументу формування ефективного власника, не зовсiм актуально.

Бiльш значним фактором, Що породжуватімеВ них зацiкавленiсть в збереженi родючостi землi, є усвiдомлення взаємозалежностi родючостi наявних земель та капiтальної вартостi їхнього Бiзнес.

Хоча в тій же година слiд візнаті, Що Власники таких агрохолдінгiв вiдiрванi вiд землi. Деякi з них взагалi Вже живуть з родинами закордонну. Для них земля Лише iнструмент, Що формує грошовi потоки.

I збiльшення ціх потокiв забезпечуються НЕ стiлькі за рахунок пiдвищення продуктівностi працi та зростання врожайностi одного гектару обробленняЗемель, скiлькі в результатi збiльшення обсягiв земель, Що обробляються аграрними пiдпріємствамі.

Показове є ті, Що навiть в Провідна агрофiрмах, якi займаються аграрному Бiзнес 8-10 рокiв, врожайнiсть з одного гектару угiдь в пiвтора-два рази ніжча, нiж в звичайна фермерське господарство в Європi.I Це при тому Що Саме в нас Якiсть земель та пріроднi умови в переважнiй бiльшостi однозначно кращi.

Та ж сітуацiя i з середнiмі агропiдпріємствамі.Власники, Як правило, вiдiрванi вiд безпосередньої ОБРОБКИ землi. Для них головний прiорітетом є перехiд у "вищу лiгу" агробiзнесу.

Тому дотриманняПриродоохоронних законодавства, збереження та пiдвищення родючостi земель - їх турбує НЕ найбiльш.

Шанобліве ставления до землi бiльш характерне для малих сiльгоспвіробнікiв - фермерiв. Альо i смороду в непоодінокіх випадка гребують дотримання правил землеробства.Їх на цi Порушення доволi часто штовхає безгрошiв `я та Свідомо полiтика українських урядiв, якi в перше Черга допомагають та зважають на iнтересі великих гравцiв аграрного сектору.

I сподiвання, Що навiть купивши землю, Яка зараз знаходится в орендi, їх поведiнка негайно змiніться, є Марні.

Важливим iнструментом,Який повинен Забезпечити охорону навколишнього середовища, збереження та прімноження родючостi земель, є наявнiсть ефективного жорсткого контролю з бокуДержави.

Повинен буті запровадження тотальної монiторінг використання всiх сiльськогосподарськіх земель та застосовуватися максимально жорсткi санкцiї за Порушення сiвозмiні, забруднення угiдь чи їх невикористаних.

У тій же година корумпованiсть державного апарату в Українi настiлькі всеохоплююча, Що Немає впевненостi, Що навiть цею iнструмент дiятіме ефективна.

А без цього всi Розмови про Збереження, Вже не Кажучи про пiдвищення, родючостi земель не Дуже змiстовнi.

Отже незважаючі на ті, ЩоВiльній обiг земель є Важливим елементом Впровадження цівiлiзованіх вiдносин в аграрному секторi, перевіщуваті йо роль в залученнi iнвестіцiй i кредітiв,Та формування ефективних власнікiв навряд чи ДОречний.

Цього можна досягті Лише розробив та впровадівші великий комплекс заходiв органiзацiйного, нормативного та фiнансова характеру, якi спріятімутьIнвестіцiйнiй пріваблівостi сiльського господарства та формування вісокоефектівного аграрного виробництва.

При цьому запровадження вiльного Ринку землi без цього комплексу породжуватіме значнi ризиків та напруження в українському суспiльствi.

Дата: 2011-08-28
Джерело: epravda.com.uaДодати коментар


Текст *:  

Ваше ім'я *:  
Email *:   (не буде опублікований)
Телефон:  
Повідомлення:  
Перевірка *
Введіть код: 


Інші статті про нерухомість

З яких документів почати будівництво приватного будинку?
Найраща пора року для придбання квартири, або на що дійсно необхідно звернути увагу
Як узаконити самовільне будівництво в Україні
Головні тренди на ринку нерухомості в 2018 році: новобудови і однушки
Мандрівники визначилися з кращим готелем світу
Податок на нерухомість в Україні: як не платити штраф у 2018 році
"Доступне житло": як держава допомагає українцям купити квартири
Покупці житла повертаються з передмістя до Києва
Коли краще продавати квартиру: нюанси ринку нерухомості
Ознаки афери при продажу нерухомості: як розпізнати?


Loader